Od 2024 r. 11 grup obywateli jest zwolnionych z płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Niedawna zmiana w składce na ubezpieczenie zdrowotne wprowadzona przez polskie porozumienie to dobra wiadomość dla wielu osób.

Oto lista osób, które w 2024 r. nie będą już musiały płacić daniny z tytułu składki zdrowotnej.

Obowiązek opłacania składki zdrowotnej to już przeszłość dla 11 grup obywateli. Znowelizowano ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o dodatkowym zasiłku.

Przepisy te regulują kwestię obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne, co jest istotnym problemem. Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiedział, że ZUS będzie zgłaszał do ubezpieczenia osoby zwolnione z tego obowiązku.

Od dnia otrzymania świadczenia wspierającego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniach wspierających (Dz. U. poz. 1429), ubezpieczony będzie zwolniony z opłacania składki, a prawo do jej otrzymania utraci.

Nowe przepisy zwalniają z opłacania składek 11 grup osób, w tym

żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową

oraz osoby pobierające renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych.

Niniejszy tekst opisuje grupy osób, które nie są objęte ubezpieczeniami społecznymi, emeryturami i rentami. Są to m.in. kombatanci, osoby represjonowane, uczniowie, studenci, doktoranci odbywający w Polsce obowiązkowe praktyki, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, bezrobotni niepobierający zasiłku lub stypendium, osoby niepobierające świadczeń przedemerytalnych, cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Co istotne, osoby zwolnione z opłacania składki zdrowotnej nie mogą podejmować pracy zarobkowej z uwagi na konieczność alimentowania osoby uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego.